Balsamterpentin

Används som spädningsmedel till traditionella linoljefärger.

fr. 225,00 kr/st

style Välj Storlek unfold_more
Artikelnr: 280074-P
Leveransinfo inventory_2

Fraktklass: Paket
Skickas till närmsta utlämningsställe eller med hemleverans.

Beskrivning

Balsamterpentin används som spädningsmedel till traditionella linoljefärger.

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Irriterar ögonen. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Vid förtäring ge grädde eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare omedelbart. Vid stänk i ögonen skölj genast med rikligt med vatten, sök läkare om problem består.

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Använd skyddshandskar av gummi eller PVC. Får ej tömmas i avlopp.

Brandfarligt

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.