Lacknafta

Spädningsmedel för traditionella linoljefärger som ersättning för terpentin.

fr. 125,00 kr/st

style Välj Storlek unfold_more
Artikelnr: 280072-P
Leveransinfo inventory_2

Fraktklass: Paket
Skickas till närmsta utlämningsställe eller med hemleverans.

Beskrivning

Lågaromatisk Lacknafta (Alifatnafta) rekommenderas som spädningsmedel till Engwall o. Claesson traditionella linoljefärger som ersättning för terpentin för att värna om målarens hälsa.

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Irriterar ögonen. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Vid förtäring ge grädde eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare omedelbart. Vid stänk i ögonen skölj genast rikligt med vatten, sök läkare om problem består.

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Använd skyddshandskar av gummi eller PVC. Får ej tömmas i avlopp.

Brandfarligt

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.